algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop
BVBA Beenhouwerij De Bie

 

Ondernemingsgegevens


BVBA Beenhouwerij De Bie

Audenhovenlaan 76 , 3190 Boortmeerbeek

info@beenhouwerijdebie.be

Telefoonnummer : 015/51.20.86

Ondernemingsnummer: 0423.834.768


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van BVBA Beenhouwerij De Bie, een BVBA met maatschappelijke zetel te Audenhovenlaan 76 , 3190 Boortmeerbeek, BTW BE 0423.834.768, RPR Leuven, (hierna ' BVBA Beenhouwerij De Bie ') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BVBA Beenhouwerij De Bie houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BVBA Beenhouwerij De Bie aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BVBA Beenhouwerij De Bie niet. BVBA Beenhouwerij De Bie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BVBA Beenhouwerij De Bie is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BVBA Beenhouwerij De Bie. BVBA Beenhouwerij De Bie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

 

U kan artikelen via de webshop bestellen door ze toe te voegen aan uw mandje en de bestelling daarna af te ronden door de nodige stappen te doorlopen.

Deze stappen bestaan uit het invullen van bezorgadres/contactgegevens en het kiezen van de betaalmethode.
Hier is er een keuze tussen:

  1. Bancontact,
  2. Bankverschrijving of
  3. betaling bij afhaling

Vanaf men hierna klikt op ‘plaats bestelling’ kom de aankoop tot stand.

 

Producten die besteld worden via onze webshop worden niet terugbetaald, en kunnen ook niet geruild worden.

 

De producten die via deze e-commerce website van worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door BVBA Beenhouwerij De Bie.


BVBA Beenhouwerij De Bie is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de BVBA Beenhouwerij De Bie. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld.

 

De goederen kunnen ook door de Klant afgehaald worden in de winkel.

Het moment van ophaling wordt door de Klant gekozen op de website.
Indien de ophaaldatum dient te worden gewijzigd of indien BVBA Beenhouwerij De Bie de artikels niet op tijd kan leveren, contacteren wij de Klant zo vlug mogelijk om een nieuwe ophaaldatum voor te stellen of storten we het geld voor de levering aan de Klant terug.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BVBA Beenhouwerij De Bie.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BVBA Beenhouwerij De Bie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BVBA Beenhouwerij De Bie.

 

Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Wij vragen dan ook om bij het afhalen van uw bestelling, uw bestelling nog eens extra te controleren, zodat er zeker geen misverstanden zijn.

 

Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BVBA Beenhouwerij De Bie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van BVBA Beenhouwerij De Bie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 15/51.20.86, via e-mail op info@beenhouwerijdebie.be of per post op het volgende adres Audenhovenlaan 76 , 3190 Boortmeerbeek.

 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BVBA Beenhouwerij De Bie beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt BVBA Beenhouwerij De Bie zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

Alle bepalingen omtrend privacy zijn in een apart document opgenomen dat zich ook bevindt rechts onderaan onze webshop.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Alle bepalingen omtrend cookies zijn in een apart document ( samen met de privacy-bepalingen ) opgenomen dat zich ook bevindt rechts onderaan onze webshop.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BVBA Beenhouwerij De Bie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


BVBA Beenhouwerij De Bie kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 14: Garantie

 

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het item tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

Artikel 15 : Klachtenprocedure

 

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn, en hechten heel veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak stelt. Zou u echter toch een klacht hebben over één van onze producten of over onze dienstverlening, laat het ons dan zeker weten via: info@beenhouwerijdebie.be .
We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

Artikel 16: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

 

Artikel 18: UNIZO e-commerce label

 

BVBA Beenhouwerij De Bie heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.